Image
Top
Navigation

Inspectiestandaard

STANDAARD 1.1: RESULTATEN

De school behaalt met haar leerlingen resultaten die ten minste in overeenstemming zijn met de gestelde norm.


Uitwerking

De cognitieve eindresultaten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie verwacht mag worden. Dit betekent dat de eindresultaten op de kernvakken Nederlandse taal en rekenen/wiskunde voldoen aan de gestelde norm.

De school heeft de kenmerken van haar leerlingenpopulatie in beeld en heeft op basis hiervan verwachtingen over de cognitieve eindresultaten die de leerlingen kunnen bereiken. De school stelt ambitieuze doelen voor de cognitieve eindresultaten die passen bij de kenmerken van de leerlingenpopulatie. Ze laat zien dat deze doelen gerealiseerd worden. Daarbij kan de school de leergroei betrekken.


Verantwoording

De wet geeft aan dat scholen voldoende leerresultaten behoren te behalen. Er is sprake van voldoende leerresultaten wanneer de resultaten op of boven de normering liggen (die is afgestemd op de samenstelling van de leerlingenpopulatie van scholen) zoals is vastgelegd in de Regeling leerresultaten PO en (art. 10a WPO en de Regeling leerresultaten PO).

Om de ononderbroken ontwikkeling van leerlingen te waarborgen, getuigt het van kwaliteit als de school naast de minimumdoelen voor cognitieve ontwikkeling nadere doelen stelt in afstemming op de specifieke kenmerken en daaruit voortvloeiende behoeften van haar leerlingenpopulatie. Hierbij beschouwt zij ook de referentieniveaus die geen deel uitmaken van de door de school gebruikte eindtoets en andere vakgebieden dan de Nederlandse taal en rekenen/wiskunde. Zij kan daarbij specifieke doelen stellen op cognitief vlak en op de niet-cognitieve, sociaal-emotionele, motorische en creatieve gebieden, en evalueren of die doelen gehaald worden.

(Kwaliteitsgebied 1: Onderwijsresultaten)

(Conceptversie 26 januari 2016)